Karhukopla ry FanClub - Yhdistyksen säännöt

Yhdistyksen säännöt:
Lukemalla ja hyväksymällä alla olevat yhdistyksen säännöt jäsen sitoutuu noudattamaan
sääntöjä toimimaan niiden mukaisesti.

 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka
  Yhdistyksen nimi on Karhukopla FanClub ry ja sen kotipaikka on Iisalmi. Toimintaalue käsittää koko Suomen. Yhdistyksen virallinen kieli on Suomi. Säännöt ja pöytäkirjat laaditaan vain suomen kielellä.

 2. Yhdistyksen tarkoitus ja toiminta
  Yhdistyksen tarkoituksena on tukea Iisalmen PeliKarhujen edustusjoukkuetta ja kehittää sekä edistää iisalmelaista jääkiekko fanikulttuuria ja sen tunnetuksi tekemistä. Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys toteuttaa alaan liittyvää valistus, julkaisu- ja tiedotustoimintaa. Lisäksi yhdistys järjestää fani toimintaan kuuluvia matkoja, fanitapaamisia ja muita vastaavia yhteisiä tilaisuuksia.

  Toimintansa tukemiseksi yhdistys perii jäseniltä vuosittain vuosikokouksessa määritellyn jäsenmaksun. Yhdistys voi järjestää rahankeräyksiä, arpajaisia sekä myyjäisiä asianmukaisella luvalla. Lisäksi yhdistys voi ottaa vastaan avustuksia sekä lahjoituksia.

 3. Jäsenet
  Yhdistyksellä on varsinaisia jäseniä ja jäsenet ovat tasavertaisia. Yhdistyksellä on mahdollista olla myös kunniajäseniä. Kunniajäsenistä päättää yhdistyksen hallitus. Kunniajäsenellä ei ole jäsenmaksuvelvoitetta.

  Yhdistyksen jäseneksi voi liittyä kaikki, jotka hyväksyvät yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt. Jäseniltä toivomme aitoa kiinnostusta iisalmelaista jääkiekkoa ja IPK:ta kohtaan. Lisäksi edellytämme reipasta fanimieltä ja ennen kaikkea hyvää käytöstä yhdistyksen järjestämissä aktiviteeteissa. Jokainen jäsen edustaa Karhukopla Fanclubia ja haluamme koko faniryhmän käyttäytyvän asiallisesti jokaisessa ottelussa kannattaen IPK:ta. Jäsenen on kyettävä huolehtimaan itsestään fanimatkoilla. Häiriköinti tai aggressiivinen käytös matkoilla tai jäähalleissa voi johtaa jäsenyydestä erottamiseen.

  Yhdistykseen voi liittyä maksamalla jäsenmaksun yhdistyksen tilille sekä ilmoittamalla yhteystiedot yhdistyksen sähköpostiin tai yhdistyksen jäsenelle.

 4. Jäsenen eroaminen ja erottaminen
  Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan.

  Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

 5. Jäsen- ja liittymismaksut
  Jäseniltä perittävän liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta päättää vuosikokous.

 6. Hallitus
  Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja ja 3-6
  muuta varsinaista jäsentä sekä 2-3 varajäsentä.

  Hallituksen toimikausi on vuosikokousten välinen aika.

  Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan
  sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.

  Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta,
  kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii.

  Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai
  varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten
  enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

 7. Yhdistyksen tilikausi ja tilintarkastus
  Yhdistyksen tilikausi on 1.6 – 31.5 välinen aika. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen on
  luovutettava tilintarkastajille viimeistään kolme (3) viikkoa ennen vuosikokousta.
  Toiminnantarkastajien tulee antaa kirjallinen lausunto hallitukselle viimeistään kaksi (2) viikkoa
  ennen vuosikokousta.

 8. Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen
  Kokouksen kutsuu koolle hallitus. Kokouskutsu on toimitettava viimeistään seitsemän (7) päivää
  ennen kokousta Iisalmen jäähallin ilmoitustaululle.

 9. Yhdistyksen kokoukset
  Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain kesä-heinäkuussa.
  Tarkemman päivämäärän päättää yhdistyksen hallitus.

  Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen
  olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä
  hallitukselle erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä
  kolmenkymmenen (30) vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty
  hallitukselle.

  Yhdistyksen kokouksissa jokaisella yhdistyksen jäsenellä on käytettävissään yksi (1) ääni.

  Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee hallituksen tekemä pohjaesitys ja kokouksessa eniten
  kannatusta saanut esitys, jota on äänestyksessä kannattanut yli puolet annetuista äänistä.
  Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

 10. Vuosikokous
  Yhdistyksen vuosikokouksessa menetellään seuraavasti:

  1. Kokouksen avaus

  2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa

  3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

  4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys

  5. Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien/tilintarkastajien lausunto

  6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille

  7. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymisen ja jäsenmaksun suuruus seuraavalle kaudelle

  8. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet seuraavalle kaudelle

  9. Valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja varatoiminnantarkastaja taikka yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja varatilintarkastaja

  10. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

   Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokoukseen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle 8 vrk ennen kokouksen alkua, jotta asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

 11. Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen
  Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on erikseen mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.

  Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.